Salgsbetingelser

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
1.1. Betingelserne gælder for alle netIPs salg og leverancer, uanset om leverancen skal driftes af Kunden, en af Kunden valgt samarbejdspartner hos netIP eller en af netIP valgt samarbejdspartner.

2. Rettigheder
2.1. netIP har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til ydelser udviklet af netIP, forretningskoncepter o.l. samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, brugermanualer og uddannelsesmateriale udarbejdet af netIP. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver.

3. Overdragelse
3.1. netIP skal give samtykke til enhver overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen mellem Kunden og netIP.

4. Underleverandører
4.1. netIP forbeholder sig ret til frit at anvende underleverandører og eksterne konsulenter og andre tredjepartsleverancer.

5. Tredjepartsleverandører
5.1. For tredjepartsleverancer kan der være særlige vilkår, der skal iagttages. Ved uoverensstemmelser mellem netIP’s generelle forretningsbetingelser og eventuelle vilkår for tredjepartsleverencer går vilkår for tredjepartsleverancer i enhver henseende forud for bestemmelserne i generelle forretningsbetingelser for netIP. Dette gælder bl.a. med hensyn til begrænsning i brugsretten, erstatningsansvar, opsigelse og prisregulering.

6. Priser og betaling
6.1. Alle priser er angivet ekskl. moms. For løbende priser forbeholder netIP sig retten til at regulere sine priser på baggrund af den gennemsnitlige årlige ændring i prisindekset baseret på nettoprisindekset pr. november for det forudgående år. netIP forbeholder sig endvidere ret til at foretage prisregulering som følge af prisændringer fra eventuelle underleverandører eller samarbejdspartnere.
6.2. De fakturerede beløb opkræves i henhold til særskilt aftale eller efter regning og forfalder til betaling på forfaldsdato. Ved for sen betaling kan netIP, uden påkrav, kræve rente og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser

7. Misligholdelsesbeføjelser
7.1. Mangels beføjelser kan gøres gældende i 12 måneder efter levering, hvorefter der ikke længere kan reklameres. Parterne er enige om, at købelovens § 54 hermed er fraveget. Reklamation skal være skriftlig.
7.2. netIP er til enhver tid berettiget til efter at have modtaget en skriftlig reklamation, at foretage vederlagsfri afhjælpning
7.3. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som netIP vælger ikke at udbedre ved afhjælpning

8. Erstatning
8.1. netIP er alene forpligtet til at erstatte tab, der er en følge af en dokumenteret væsentlig mangel ved en leverance eller anden dokumenteret væsentlig misligholdelse fra netIPs side.
8.2. netIPs erstatningspligt omfatter alene Kundens direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance, formuetab eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes.
8.3. netIP er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en leverance skyldesfforringelser i IT-infrastrukturen, som netIP ikke er ansvarlig for, eller forsinkede eller manglede leverancer fra fremmede leverandører, der ikke er undergivet netIPs instruktion.
8.4. netIPs samlede erstatningsansvar kan dog under ingen omstændigheder overstige kontraktsbeløbet på denne konkrete aftale, dog maksimalt det beløb, som netIP har modtaget i de foregående 12 måneder. Såfremt en 12 måneders periode ikke er gået, beregnes ansvarsbegrænsningen som gennemsnittet af modtagne beløb i de måneder, som er gået, ganget med 12.

9. Produktansvar
9.1. netIP er ansvarlig for produktskade forvoldt af netIP leverancer.
9.2. netIP er dog ikke ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, mistede besparelser, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data samt skade, der af leverancen er forvoldt på fast ejendom eller på løsøre.
9.3. netIPs ansvar i forbindelse med produktskade er desuden underlagt den i pkt. 8 angivne beløbsmæssige begrænsning.

10. Force Majeure
10.1. Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for netIPs kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- eller eksportrestriktioner, afbrydelse af almindelig samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning.
10.2. Forhold hos netIPs underleverandører, der medfører, at netIP ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for netIP, anses ligeledes som force majeure

11. Tavshedspligt og referencer
11.1. netIPs personale iagttager ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens forhold og pålægger i fornødent omfang underleverandører og andre, der bistår netIP med leverancen, tilsvarende forpligtelser.
11.2. Kunden pålægges tilsvarende forpligtelser med hensyn til oplysninger om leverancen, herunder oplysninger om de kontraktuelle forhold.

12. Tvister og værneting
12.1. Lovvalg
12.1.1. Aftalen er undergivet dansk ret, og eventuelle tvister skal afgøres i Danmark efter danske regler ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut.

12.2. Forhandling
12.2.1. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Aftalen, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i Parternes organisationer

12.3. Mægling
12.3.1. Såfremt Parterne ikke kan opnå en løsning ved forhandling, skal tvisten søges løst ved mægling af en af Parterne i fællesskab udpeget mægler
12.3.2. Hvis mæglingen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres endeligt ved voldgift efter bestemmelserne i pkt. 12.4.

12.4. Tvister
12.4.1. Tvister afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.
12.4.2. Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut". Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand.
12.4.3. Stedet for voldgiftsretten er i den kommune, hvor netIP er registreret.

netIP
Tlf. 8219 4444, netip.dk
CVR-nr.: 25 24 29 47

Support